Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
Matracom Group Kft.
pentelematrac.hu

1. Általános szabályok
1.1. Ezen általános szerződési feltételek a vevő és az eladó kapcsolatát, tehát a Matracom Group korlátolt felelősségű társaság. (melynek székhelye: 1196 Budapest, Rákóczi utca 112., adószáma: 25394656-2-43, statisztikai számjele: 25394656-4759-113-01, bejegyzésre került a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság cégjegyzékében Cg.01-09-272650 jegyzékszámmal, (a továbbiakban „pentelematrac.hu“) és ügyfelei (a továbbiakban „ügyfél“) között létrejött kereskedelmi kapcsolatot szabályozzák. Eltérő rendelkezés hiányában, ezen általános szerződési feltételek vonatkoznak a pentelematrac.hu és az adott ügyfél között megkötött minden adásvételi szerződésre.
1.2. A szerződés mindenkori nyelve: magyar.
1.3. A megkötött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül, nem kerül iktatásra. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.
1.4. A pentelematrac.hu jogosult egyoldalúan megváltoztatni ezen általános szerződési feltételeket.
1.5. Egyéb rendelkezés, avagy szerződési feltétel érvényességéhez a pentelematrac.hu mindenkori írásbeli hozzájárulása szükséges.

2. Ajánlat
2.1. A pentelematrac.hu termékei és árai bárki számára nyitott és elérhetők.
2.2. Az internetes áruházban feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
2.3. A pentelematrac.hu megjelentethet rövid lejáratú ajánlatokra vonatkozó akciókat, amelyek az akciós időtartama előtti és utáni áraktól eltérő árakat tartalmazhatnak. A rövid lejáratú ajánlat az internetes áruházban való megjelenéssel egy időben lép érvénybe, és csak a megjelenés időtartama alatt beérkező megrendelésekre érvényes.
2.4 Az internetes áruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a pentelematrac.hu fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
2.5. Az áru végleges vételára az ÁFA-val növelt érték, mely adó a számlakiállítás napján hatályos jogszabályokban meghatározott adókulcs szerint kerül kiszámításra.

3. Megrendelés
3.1. A megrendelés postán, e-mailben, vagy az internetes áruházon keresztül (www.pentelematrac.hu) továbbítható a pentelematrac.hu részére. Az internetes áruházon keresztül történő megrendelések mindenkori feltételeiről a www.pentelematrac.hu oldal „Vásárlás menet, Szállítási információk, Fizetési módok” menüpontjai alatt tájékozódhat.
3.2. Az e-mailben, vagy postán keresztül történő megrendelésnek tartalmaznia kell a megrendelt áru mennyiségét, fajtáját (megnevezését), valamint a megrendelt áru katalógusban szereplő árát.
3.3. A pentelematrac.hu e-mailben, vagy más formában visszaigazolja a beérkezett megrendeléseket,
3.4. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a katalógusban szereplő ár a Polgári törvénykönyv értelmében nem ajánlat, hanem rögzített vételár, melyet a megrendeléssel egyidejűleg elfogad.
3.5. Amennyiben a megrendelés nem értelmezhető, vagy annak lényeges tartalmi eleme hiányzik, úgy a pentelematrac.hu nem köteles figyelembe venni az ügyfél megrendelését, ez esetben a pentelematrac.hu nem vállal semmilyen felelősséget az áru elmaradt vagy késedelmes szállításáért, illetőleg a megrendelés, vagy megrendelés egy részének visszautasításáért.

4. Szállítási feltételek
4.1. A pentelematrac.hu által megbízott futárcég gondoskodik a megrendelt, internetes áruházban szereplő áru díj ellenében történő leszállításáról a Magyar Köztársaság területén. A kiszállítás mindenkori feltételeiről a www.pentelematrac.hu honlap „Szállítási információk” menüpontja alatt tájékozódhat.
4.2 Az ügyfél kifejezett és megrendelés előtt jelzett igénye esetén szerződő felek megállapodhatnak a kiszállítás mindenkori feltételeitől eltérő feltételekben is.
4.3 A pentelematrac.hu nem vállal semmilyen felelősséget az áru elmaradt szállításáért, késedelmes szállításáért amennyiben azt az ügyfél saját úton szervezte.
4.4. A termék elérhetőségéről a weboldalon (www.pentelematrac.hu.) tájékozódhat.
4.5. A pentelematrac.hu az általánostól eltérő, esetlegesen hosszabb határidővel biztosítja a szállítást, amennyiben a megrendelt áru a beszállító raktárában sem áll rendelkezésre.
4.6. Azonnal szállítható termékek megrendelése esetén az áru kiszállítása rendszerint a megrendelést követő 2-6 munkanapon belül történik.
4.7. A kiszállítás időpontjáról a pentelematrac.hu telefonon vagy e-mailben tájékoztatja az ügyfelet, lehetőség szerint 1 munkanappal a szállítást megelőzően.
4.8. A pentelematrac.hu nem vállal felelősséget a szállítás időpontjának be nem tartásáért, mely késedelem vis maior miatt áll be, avagy a késedelem a pentelematrac.hu-nak nem róható fel és ezzel kapcsolatos szándékos magatartása nem állapítható meg. Mindezekre tekintettel az ügyfél tudomásul veszi, hogy a szállítási határidők csak tájékoztató jellegűek, így a pentelematrac.hu nem vállal felelősséget a késedelmes szállításból eredő esetleges károkért.
4.9. Kiszállításkor az ügyfél köteles az áru átvételét írásos dokumentummal igazolni, amennyiben ezt elmulasztja vagy megtagadja, úgy a pentelematrac.hu által megbízott futár jogosult megtagadni az áru átadását. A kiszállított áru tekintetében a kárfelelősség az átvétellel egyidejűleg átszáll az átvevőre/ megrendelő ügyfélre.
4.10. A megrendelt áru részletekben történő kiszállítására is lehetőség van.

5. Számlázás
5.1. A pentelematrac.hu a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kézi számlát állít ki az ügyfélnek a megrendelt termékek vételáráról, és a szállítási költség összegéről.
5.2. Az kézi számlát az ügyfél minden esetben a megrendeléskor megadott számlázi címre küldve kapja meg vagy a termékkel egyidejűleg vagy külön postai úton.

5.3. A szállítólevél, avagy számla tartalmával kapcsolatos kifogást, annak átvételétől számított legkésőbb 1 napon terjeszthető elő írásban (levél, vagy e-mail útján), indokolással ellátva a pentelematrac.hu-nak címezve. Amennyiben az ügyfél e határidőn belül nem emel kifogást, úgy a szállítólevelek, illetve a számlák tartalma igazoltnak és elfogadottnak tekintendő.

6. Fizetési feltételek
6.1. Az ügyfél köteles megfizetni a kiszállított áru ÁFA-val növelt vételárát, és a szállítási költség összegét előre történő banki átutalással a kapcsolódó számlán megadott számlaszámra, vagy készpénzben utánvéttel, az áru átvételekor. Előre történő banki átutalás esetén a kiszállítás a teljes vételár bankszámlánkra való megérkezése után történik.
6.2. Egyedi esetekben, kölcsönös megállapodás esetén az ügyfélnek lehetősége van a számlát halasztott fizetéssel megfizetni.
6.3. A pentelematrac.hu fenntartja a jogot arra, hogy halasztott fizetés esetén az ügyféltől előleget kérjen.
6.4. Az ügyfél pentelematrac.hu felé fennálló bármely fizetési kötelezettségének 30 napot meghaladó késedelme esetén a pentelematrac.hu jogosult törvényes késedelmi kamatot felszámítani.
6.5. Banki átutalás esetén a vételár kifizetése akkor minősül teljesítettnek, amikor a megrendeléshez tartozó összeg (teljes vételár plusz szállítási költség összege) jóváírásra kerül pentelematrac.hu számláján.
6.6. A pentelematrac.hu jogosult az ügyféllel szemben meglévő követelését harmadik félnek behajtás céljából átadni, valamint a követelés érvényesítése céljából az azzal kapcsolatos adatokat külső harmadik fél (követelésbehajtó, jogi képviselő) részére átadni és hivatalos eljárást indítani azzal, hogy mindezek többletköltségét az adós ügyfélre terhelheti.

6.7.  A pentelematrac.hu fenntartja a jogot arra, hogy megrendelés esetén az ügyféltől előleget kérjen.

7. Kedvezmények
7.1. A pentelematrac.hu kedvezményeket nyújthat ügyfelei számára.
7.2. Az adott megrendelésre, avagy ügyfélre vonatkozó kedvezmény összege, külön megjelölve kerül feltüntetésre a számlán.
7.3. Kedvezményes áru vásárlása esetén csupán az egyik, a vevő számára kedvezőbb (nagyobb) mértékű kedvezmény érvényesíthető.

8. A tulajdonjog fenntartása
8.1. Minden kiszállított áru a teljes vételár kifizetéséig a pentelematrac.hu tulajdonában marad. Az ügyfél köteles a teljes vételár kiegyenlítéséig rendeltetés szerűen tárolni az árut, estelegesen saját költségén gondoskodni az áru tűz-, víz-, vagy lopáskár stb. elleni biztosításáról.

9. Garancia
9.1. A www.pentelematrac.hu oldalon szereplő termékek garanciával kapcsolatos tudnivalói a termékek adatlapjain vannak feltüntetve.
9.2. A garancia, az áru átvevő /megrendelő ügyfél általi kézhezvételével kezdődik.
9.3. A garancia nem terjed ki:
az ügyfél vagy harmadik fél magatartásával, mulasztásával okozott hibákra, továbbá a rongálással és a használati utasítással ellentétes alkalmazással okozott sérülésekre.
az ügyfél, vagy harmadik fél szakszerűtlen, avagy nem rendeltetésszerű használatából eredő hibákra
előre nem látható, elháríthatatlan események (vis maior) által okozott hibákra (pl. természeti katasztrófa)
a termék szokásos használatából eredő kopásra
9.4. A vásárlástól számított 3 napon belül történő meghibásodások esetén a termék gyártója cseregaranciát biztosít.
9.5. Egyéb feltételek a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben, és a 151/2003 kormányrendeletben rögzítettek szerint.

10. Panaszok, garanciális javítások.
10.1. Az ügyfél köteles átvételkor ellenőrizni az árut. Az áru kiszállításkor észlelt nem megfelelő mennyiségét és nyilvánvaló (szemmel látható) hibát az ügyfél köteles haladéktalanul írásban kifogásolni. Az ügyfél jogosult megtagadni az olyan küldemény átvételét, amely nem felel meg az adásvételi szerződésben vagy a megrendelésben foglaltaknak. Ha az ügyfél átveszi a sérült küldeményt, köteles az áru átvételéről szóló igazolásban pontosan leírni, rögzíteni a sérülés/hiba részleteit. Amennyiben az átvételkor az ügyfél elmulasztja az esetlegesen észlelt sérülés/ hiba részleteit rögzíteni, úgy a pentelematrac.hu nem köteles elfogadni a mennyiséggel és nyilvánvaló (szemmel látható) hibával kapcsolatos későbbi kifogásokat.
10.2. A garanciális és szavatossági jogok gyakorlásának sorrendjét kötelesek a felek betartani, ezen esetekben az áru gyártója tartozik helytállni és a pentelematrac.hu a kapcsolattartást segíti elő a megrendelő ügyfél, valamint az áru gyártója között.
10.3. Az ügyfél köteles írásban megtenni kifogásait és bizonyíthatóan elküldeni a pentelematrac.hu részére levélben vagy e-mailben.
10.4. Jogosulatlan panasz esetén az ügyfél köteles megfizetni a pentelematrac.hu-nak a szállítással és egyéb ügyintézéssel kapcsolatban felmerült költségeit, amelyek a jogosulatlan panasz ügyintézése miatt keletkeztek, ilyen például a szakvélemény kidolgozásának költsége stb.

11. Szerződéstől való elállás és az áru visszaadása

11.1 A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján az ügyfél (Fogyasztó: olyan személy, aki a szerződés megkötése és teljesítése során nem saját kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenysége keretében jár el, tehát olyan természetes vagy jogi személy, aki árut vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe e termékek vagy szolgáltatások vállalkozás céljától eltérő célra történő felhasználására) jogosult írásban elállni a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül.

Az elállási határidő a termék átvételekor, illetve szolgáltatásnál a szerződéskötéskor kezdődik.
Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül
Elállás esetén a szolgáltató legkésőbb 30 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett összeget.

Abban az esetben, amennyiben a terméken található védőfólia sértetlen, az elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaszállítási költsége terheli.

A 2011/83 irányelv 14. cikke (2) bekezdésének megfelelően, a fogyasztó felelősséggel tartozik az áru minden olyan értékcsökkenéséért, amely az árunak a jellege, tulajdonságai és működése megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be, anélkül, hogy elvesztené az elállási jogát szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését. Mindezek alapján felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a terméken található védőfólia sérült, kibontott, kicsomagolt az elállás esetén a termék árának 50%-át a Matracom Group Kft jogosult felszámítani a vevő terhére, mivel ezen esetekben a termékek szakszerű mélytisztítása, illetve szakszerű újracsomagolása szükséges és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapítása a védőfólia sértetlenül hagyásával is megvalósítható.

Kérjük legyen arra kifejezett figyelemmel, hogy a vevő által utánvéttel visszaküldött árut a Matracom Group Kft nem veszi át, tekintettel arra, hogy a visszaküldés költségei a vevőt terhelik.

11.2 A vonatkozó kormányrendelet értelmében a végfelhasználó-fogyasztó nem léphet vissza az alábbi célú szerződésektől:

olyan áruk vagy szolgáltatások szállítása, amelyek ára a pénzpiaci ingadozásoktól függ, így ennek alakulására az eladó, azaz a Matracom Group Kft nincs befolyással
az ügyfél kérésére egyedileg kialakított, személyére szabott áruk, vonatkozásában.

Tájékoztatjuk a vásárlókat, hogy standard mértetnek a termékeink közül az alábbiak minősülnek:

Matracok fedőmatracok, matracvédők esetében: 80×200 cm, 90×200 cm, 140×200 cm, 160×200 cm, 180×200 cm

Párnák esetében: 40×50 cm, 50×70 cm, 70×90 cm

Paplanok esetében: 140×200 cm, 200×220 cm

Minden ettől eltérő méretezés a fogyasztó egyedi megrendelésének minősül, mely termék gyártását egyedileg rendeli meg a vevő kívánsága alapján a Matracom Group Kft, így az egyedi méretezésű termékek vonatkozásában a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a termék kibontásától függetlenül.

11.6. Az ügyfél nem jogosult a szerződéstől elállni amennyiben az áru az ügyfél külön megrendelése alapján került kiszállításra, amely áruk nem szerepelnek az internetes áruházban, illetve a megrendelés a szokásostól eltérő, nagy mennyiségben történt.
11.7. A pentelematrac.hu fenntartja magának a szerződéstől való elállási jogát arra az esetre, ha az árakat vagy a termékeket érintően, az internetes áruházban szereplő leírás nyilvánvaló elírást, vagy nyomdahibát tartalmaz.

12. Műszaki segítség
12.1. A pentelematrac.hu biztosítja az ügyfél számára az áru használatához szükséges információkat és műszaki segítséget termékleírások, valamint telefonos ügyfélszolgálata által.

13. Adatvédelem, személyes adatok kezelése
13.1 Az adatkezelő megnevezése:

Név: Matracom Group Kft
Székhely és levelezési cím: 1196 Budapest, Rákóczi utca 112.
Telefonszám: +3630/871-88-36
Email cím: info@pentelematrac.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-75003/2014.

13.2 A kezelt személyes adatok köre
A rendelés során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
teljes név
saját e-mail cím
számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
telefonszám

13.3 Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
Az adatkezelésre a www.pentelematrac.hu internetes oldalon (a továbbiakban: weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelőtájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. éviCXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – ha csak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettelegy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

14. Záró rendelkezések
14.1. Az ügyfél és a pentelematrac.hu közötti szerződéses kapcsolatokat a Magyar Köztársaság jogrendje szabályozza, különösen az Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. a (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. Abban az esetben, ha jelen általános szerződési feltételek és a felek közötti létrejött szerződés tartama között ellentmondás keletkezik, a szerződés az irányadó.
14.2. Az ügyfél és a pentelematrac.hu között felmerülő, megrendeléssel és adásvétellel kapcsolatos jogvita esetén a pentelematrac.hu azaz a Matracom Group Kft. székhelye szerinti, városi bíróság illetékes.
14.3. Jelen általános szerződési feltételek rendelkezések valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága ez nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát.

SimplePay fizetés

Tudomásul veszem, hogy a(z) Matracom Group Kft, 1196 Budapest, Rákóczi utca 112 adatkezelő által a(z)
pentelematrac.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes
adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az
adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, email, telefonszám, vásárlási összeg.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a
SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

_______
Matracom Group Kft
pentelematrac.hu
(p.h.)

  • Kedvezményes szállítás országosan
  • Ügyfélszolgálat: 0630/1996-888
  • Magas minőség, páratlan design
  • Magyar termék, amire büszkék lehetünk
X